Generalforsamling 2019

Tak for fremmødet og den konstruktive debat på årets Generalforsamling!
Referat, mv. vil være at finde snarest.

Bestyrelsen sagde farvel til Malene Stougaard og Anja Jørgensen, som har siddet i Bestyrelsen i to år. Et stort tak skal lyde til Malene og Anja for deres indsats!
Bestyrelsen siger ligeledes velkommen til Susanne Linnet Aagaard som tiltræder som nyt Bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsen vil konstituere sig på bestyrelsesmøde den 6. februar 2019.

 

Hermed indkaldes til Generalforsamling i Skeifa Svendborg,
mandag den 14. januar 2019 kl. 19.00 på Sydfyns ErhvervsForskole,
Hellegårdsvej 63, 5700 Svendborg.

Der vil være spisning kl. 18.00, hvor Skeifa Svendborg er vært for aftensmaden. Øl og vand kan tilkøbes.
Tilmelding til spisning skal ske til Thomas Bjerre, tb@skeifa.dk senest torsdag den 10. januar 2019.
Under Generalforsamlingen vil der blive serveret kaffe/te og lidt sødt.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning
  3. Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab
  4. Fremlæggelse af foreningens budget samt fremtidige planer
  5. Indkomne forslag
  6. Fastsættelse af kontingent for medlemmerne
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer – se nedenfor
  8. Valg af revisor og revisorsuppleant
  9. Eventuelt

På valg er følgende:

Wickie Andersen           Ønsker genvalg
Malene Stougaard         Ønsker ikke genvalg
Anja Jørgensen             Ønsker ikke genvalg

Bestyrelsen består med det resterende antal medlemmer, men vi ser selvfølgelig gerne at medlemmer af klubben byder ind på en plads og tilfører nye kræfter til Bestyrelsen.

Bestyrelsen skal ifølge vedtægterne bestå af mindst 5 personer.

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingen, søndag den 6. januar 2019.

Kom og lad os få en hyggelig og konstruktiv aften.

Venligst,
Bestyrelsen Skeifa Svendborg

Her findes dokumenter til den forestående generalforsamling:

Regnskab 2018
Noter til regnskab 2018
Regnskab 2018 til budget 2018
Budget 2019

NB. Den 12/1 er regnskabet opdateret grundet et sent modtaget bilag fra Sporti, som vi ønsker indbefattet i regnskabet for 2018!

 Der er ingen indkomne forslag til Generalforsamlingen.